Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN MIELE SHOP

 

I. Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Miele Shop i obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.

2. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.shop.miele.pl, zwanego dalej ‘Miele Shop’, jest spółka Miele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-683 Warszawa, ul. Gotarda 9, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122417, posiadająca nr NIP 525-18-37-979.

3. Miele Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż będących w jej ofercie produktów m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.shop.miele.pl, zwanej dalej Miele Shop.

4. Wszelką korespondencję i przesyłki Klientów, które są związane z zakupami w Miele Shop należy kierować na adres:  Miele Sp. z o.o., 02-683 Warszawa, ul. Gotarda 9 z dopiskiem Miele Shop.

5. Osoba fizyczna oraz prawna składająca zamówienie w Miele Shop, posiadająca konto klienta (baza zawierająca dane osobowe potrzebne do realizacji zamówienia i wystawienia faktury) będzie zwana dalej ‘Klientem’. Prawo do odstąpienia od umowy z tytułu zawarcia jej na odległość przysługuje wyłącznie Klientom będącymi konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, czyli osobom fizycznym dokonującym zakupu niezwiązanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą. Wobec Klientów nie będących konsumentami zostają wyłączone również uprawnienia z rękojmi ze względu na fakt, że Miele Sp. z o.o. udziela na swoje produkty gwarancji.

6. Niezależnie od uprawnień z rękojmi oraz gwarancji Miele Sp. z o.o. świadczy również autoryzowane usługi serwisowe produktów Miele. Ceny usług serwisowych uzgadniane są indywidualnie.

7. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

akcesoria - środki do pielęgnacji i czyszczenia urządzeń, środki do prania, zmywania i suszenia serii CareCollection, akcesoria do odkurzaczy, wyposażenie dodatkowe do urządzeń firmy Miele,kawa,
małe AGD - odkurzacze, robot sprzątający, prasowalnice, FashionMaster, wolnostojące ekspresy do kawy, wolnostojące urządzenia do gotowania na parze,
duże AGD - urządzenia do zabudowy: piekarniki, zmywarki, urządzenia wolnostojące: pralki, pralko-suszarki, suszarki, chłodziarko-zamrażarki.

 II. Postanowienia ogólne

1. Miele Sp. z o.o. umieszczając w Miele Shop katalogi oferowanych produktów, zawierające ich szczegółowe opisy, ceny oraz dostępność, zaprasza Klienta do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny wszystkich widocznych w Miele Shop produktów są wyrażonymi w polskich złotych cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami, jednak nie obejmują kosztów dostawy produktów. Wiążące są ceny widniejące przy produktach w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Wszystkie produkty kupione za pośrednictwem Miele Shop są zgodne a opisem przedstawionym na stronie internetowej, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych oraz kosztów dostarczenia znajduje się w Miele Shop.

4. Dowodem dokonania zakupu w Miele Shop jest faktura VAT.

5. W przypadku sprzedaży promocyjnej realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień.

6. Umowa zawierana za pośrednictwem Miele Shop jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827 z późn. zm.).

 III. Zamówienia i ich realizacja

1. Do złożenia zamówienia w Miele Shop niezbędne jest: podłączenie do sieci Internet komputer z procesorem min. 200 MHz, pamięcią min. 64 MB, kartą graficzną obsługująca rozdzielczość min. 800x600 i przeglądarką stron internetowych; telefon z aktywnym numerem kontaktowym; aktywne konto poczty elektronicznej; dane teleadresowe dla osoby prywatnej: imię i nazwisko, dokładny adres dostawy; dane teleadresowe dla firmy: imię i nazwisko osoby obierającej, dokładny adres dostawy, nazwa firmy, dokładny adres firmy, NIP.

2. Zamówienia w Miele Shop można składać 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.


3. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się w Miele Shop. Po złożeniu zamówienia klientowi wyświetla się komunikat z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Po zalogowaniu Klient ma wgląd do swoich zamówień w zakładce Historia.

4. Miele Sp. z o.o. realizuje zamówienia od poniedziałku do czwartku w godzinach 9-17 i w piątek w godzinach 9-15 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


5. Termin realizacji zamówienia nie przekracza 5 dni roboczych.

 6. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia złożenia zamówienia. W przypadku wyboru opcji płatności szybkim przelewem (Pay U, Przelewy 24) lub kartą kredytową termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania pełnej wartości zamówienia na rachunku bankowym Miele Sp. z o.o.

7. Zamówienia będą realizowane przesyłką kurierską pod wskazany adres na terenie całej Polski - akcesoria, małe i duże AGD. Kurier w celu umówienia godziny dostawy będzie kontaktował się z Klientem telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w formularzu zamówienia. Wyjątkiem są urządzenia chłodnicze, których dostawa będzie ustalana indywidualnie.

8. Możliwe są następujące formy płatności w zależności od wybranej formy dostawy oraz produktów:

płatność kartą kredytową
elektroniczne formy płatności przelewów bezpośrednich. W przypadku wyboru przelewu rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu pełnej kwoty na rachunku bankowym Miele Sp. z o.o.,
opcja „za pobraniem” – dla zamówień do kwoty 5500 zł brutto, w momencie dostarczenia paczki do Klienta po złożeniu zamówienia przez Klienta i jego potwierdzeniu przez Miele Sp. z o.o..

9. W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient może otrzymać e-mail z numerem przesyłki kurierskiej oraz adresem internetowym, gdzie można monitorować realizację dostawy.

10. Dostawa zamówionego produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej odbywa się w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) za wyjątkiem dni wolnych ustawowo od pracy.

11. Miele Sp. z o.o. zastrzega sobie opóźnienie dostawy z powodu braku dostępności oferowanych produktów. W takim przypadku termin dostawy będzie indywidualnie ustalany z klientem.

12. Koszt dostawy wynosi 25 zł brutto. Przy zamówieniach o wartości przekraczającej 300 zł brutto dostawa do Klienta jest bezpłatna. 

13. Jednocześnie z zamówionym produktem Klient otrzymuje na piśmie potwierdzenie zawarcia umowy oraz informację o przysługujących mu uprawnieniach.

IV. Anulowanie zamówień i odstąpienie od Umowy

1. Miele Sp. z o.o. może anulować zamówienie, jeżeli Klient jako formę płatności wybrał szybki przelew lub karta kredytowa, a pełna kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Miele Sp. z o.o. w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia.

2. Miele Sp. z o.o.  jest upoważniona do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, bądź też błędów systemowych o charakterze technicznym lub rachunkowym.

3. Stosownie do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient może bez podania przyczyny zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z produktu zakupionego w Miele Sp. z o.o., składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od  dnia dostarczenia produktu do Klienta lub osoby wskazanej przez niego w zamówieniu. Do biegu tego terminu nie wlicza się dnia dostarczenia przesyłki. Formularz odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Miele Shop. Oświadczenie można złożyć również przed dostawą produktu.

4. Po odstąpieniu od umowy Klient ma obowiązek niezwłocznie zwrócić produkt do Miele Sp. z o.o., a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrotu dokonuje się na adres wskazany w Załączniku nr 1.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Miele Sp. z o.o.  niezwłocznie zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Miele Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z produktem.
 

V. Uprawnienia związane z wadami produktów. Rękojmia, gwarancja, reklamacja oraz usługi po sprzedaży produktu

1. Miele Sp. z o.o. odpowiada za wady fizyczne lub prawne produktów. Przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność produktu z umową, a w szczególności gdy produkt ten:

a) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b) nie ma właściwości, o których istnieniu obsługa Miele Shop zapewniała Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował przy zawarciu umowy, a obsługa Miele Shop nie zgłosiła zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia,

d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

2. Klient ma obowiązek poinformować Miele Shop o zauważonej wadzie w ciągu roku od dnia dostrzeżenia wady poprzez wypełnienie i wysłania do Miele Shop formularza reklamacji.  Formularz reklamacji stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Miele Shop.

3. W ramach złożonej reklamacji Klientowi przysługuje uprawnienie do:

a) naprawienia produktu,

b) wymiany produktu na wolny od wad,

c) obniżenia ceny,

d) odstąpienia od umowy.

4. W sytuacji, gdy Klient żąda obniżenia ceny, bądź też odstępuje od umowy Miele Sp. z o.o. może zamiast tego niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności usunąć wadę, bądź wymienić produkt na wolny od wad, chyba że produkt był już naprawiany lub wymieniany.

5. Klient jest obowiązany dostarczyć reklamowany produkt do Miele Sp. z o.o., a jeżeli jest to nadmiernie utrudnione ze względu na rodzaj produktu, lub sposób jego zamontowania, Klient ma obowiązek udostępnić produkt w miejscu jego położenia. Koszty dostarczenia produktu pokrywa Miele Sp. z o.o.

6. Miele Sp. z o.o. odpowiada za wady produktu jedynie w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania produktu Klientowi.

7. Miele Sp. z o.o. udziela również gwarancji jakości na swoje produkty. Gwarancja obejmuje okres 12 lub 24 miesięcy w zależności od rodzaju zakupionego produktu. Skorzystanie z gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady. Do każdego produktu objętego gwarancją Miele Sp. z o.o. załącza kartę gwarancyjną.

8. Zgłoszone w ramach gwarancji jakości wady zostaną bez zbędnej zwłoki usunięte przez serwis Miele Sp. z o.o.  w drodze naprawy lub wymiany wadliwych części. Koszty serwisu gwarancyjnego (dojazd technika, praca, części zamienne) pokrywa Miele Sp. z o.o.

9. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych niewłaściwym montażem, zastosowaniem niewłaściwych części bądź akcesoriów, bądź nieprawidłową (niezgodną z instrukcją) pielęgnacją i czyszczeniem urządzeń. Karta gwarancyjna stanowi Załącznik nr 3  do Regulaminu Miele Shop.

10. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres info@miele.pl, bądź też pisemnie, na adres Miele Sp. z o.o. Wpłynięcie reklamacji zostanie potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej. W reklamacji można wskazać, że usunięcie wad ma nastąpić w ramach gwarancji. Brak takiego wskazania oznacza chęć skorzystania z uprawnień rękojmi, chyba, że Klient nie jest konsumentem.


11. Miele Sp. z o.o. ustosunkuje się do żądań reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu reklamacji. Miele Sp. z o.o. w przypadku uznania reklamacji zaproponuje w pierwszej kolejności niezwłoczne i bez nadmiernych niedogodności usunięcie wady, bądź wymianę produktu na wolną od wad. W przypadku niemożności usunięcia wady lub wymiany produktu na nowy Klient będzie miał prawo żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jednak od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność produktu z umową jest nieistotna.

12. Miele Sp. z o.o. nie przyjmuje żadnych przesyłek ze zwrotem produktów za pobraniem związanych z zakupem w Miele Shop bez wcześniejszej akceptacji ze strony Miele Sp. z o.o.

13. Miele Sp. z o.o. świadczy również posprzedażowe usługi serwisowe produktów Miele. Ceny usług serwisowych uzgadniane są indywidualnie.

 VI. Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Miele Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Miele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-683 Warszawa, ul. Gotarda 9, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122417, posiadająca nr NIP 525-18-37-979.
3. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są wykorzystywane jedynie przez Miele Sp. z o.o. i wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych w Miele Shop oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia, aktualizacji i usunięcia swoich danych osobowych.

4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane i zabezpieczane przez Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland, Carl-Miele-Straße 29,33325 Gütersloh.

 

5. Do umowy sprzedaży produktów w Miele Shop stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

7. Wskazane w Regulaminie uprawnienia wynikające z przepisów ustawy o prawach konsumenta przysługują wyłącznie Klientom posiadającym status konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

8. We wszelkich sprawach związanych z Miele Shop Klient może skontaktować się telefonicznie 22/548 40 18 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres info@miele.com.pl.

Załącznik nr 1 do regulaminu - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość pobierz pdf

Załącznik nr 2 do regulaminu - Protokół reklamacyjny - pobierz pdf

Informacja dotycząca korzystania z prawa do odstąpienia od umowy - pobierz pdf

9. Dostarczając do Klienta sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych Miele Sp. z o.o. zapewnia nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Miele Sp. z o.o. odbiera również ww. sprzęt w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt zakupiony.

Zainteresowanych klientów prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z wyżej opisanej usługi w komentarzu do Zamówienia.

 

REGULAMIN MIELE CLUB

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa zasady programu Miele Club, w tym krąg uczestników oraz uprawnienia związane z uczestnictwem w programie Miele Club.

2. Organizatorem programu Miele Club jest spółka Miele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gotarda 9 (02-683), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122417, posiadająca nr NIP 525-18-37-979, zwana dalej "Organizatorem".

3. Program Miele Club jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE MIELE CLUB


 1. Uczestnictwo w programie Miele Club jest dobrowolne i darmowe. Uczestnikiem programu Miele Club może zostać każdy, kto dokonał rejestracji zakupu urządzenia AGD wprowadzonego na polski rynek przez Organizatora, zarejestrował poprzez formularz uczestnictwa zawierający wszelkie niezbędne do rejestracji dane wymienione w pkt.II.6 oraz otrzymał potwierdzenie uczestnictwa w programie Miele Club mailowo. Formularz uczestnictwa dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.miele.pl.

 2.  W ramach programu Miele Club uwzględniany jest każdy zakup określonych w niniejszym Regulaminie urządzeń AGD Miele, których dystrybutorem i gwarantem jakości jest Miele Sp. z o.o.

3. W programie Miele Club mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które dokonały zakupu określonych w niniejszym Regulaminie urządzeń po dniu 1 stycznia 2007 r. u jednego z autoryzowanych partnerów Miele Sp. z o.o.. Zakup urządzeń pochodzących z innych źródeł dystrybucji, z pominięciem Miele Sp. z o.o., nie uprawnia do udziału w Miele Club.

4. Uczestnikami programu Miele Club nie mogą zostać osoby będące Pracownikami Miele sp. z o.o. lub przedstawicielami  partnerów handlowych Miele Sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

5. Każdy Uczestnik może zarejestrować się w programie Miele Club tylko raz.

6. Uczestnik może zarejestrować w programie Miele Club dowolną ilość urządzeń AGD za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.miele.pl. Do rejestracji Uczestnika niezbędne jest stworzenie konta w serwisie www.miele.pl oraz zaakceptowanie regulaminu.

Do rejestracji urządzenia niezbędne jest podanie następujących danych:

a)  Numer fabryczny urządzenia


7. Urządzenia zarejestrowane przez uczestnika programu Miele Club weryfikowane są na podstawie numeru fabrycznego.

8. W razie wątpliwości dotyczących danych zgłoszeniowych formularza uczestnictwa Organizator ma prawo zwrócić się do kandydata o okazanie oryginału lub skanu karty gwarancyjnej, dowodu zakupu urządzenia, bądź też innych niezbędnych dokumentów.

9. O przyjęciu kandydatury przez Organizatora Uczestnik jest informowany poprzez otrzymanie potwierdzenia uczestnictwa w programie Miele Club. Potwierdzenie uczestnictwa wysyłane jest drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w formularzu.

10. Datą wstąpienia do programu Miele Club jest data otrzymania potwierdzenia uczestnictwa, o którym mowa w pkt. II.9.

11. Uczestnik w zależności od ilości zarejestrowanych urządzeń uzyskuje:

- status Złoty jeśli zarejestrował jedno lud dwa urządzenia, które zostały zweryfikowane przez Organizatora

- status Platynowy jeśli zarejestrował trzy lub więcej urządzeń, które zostały zweryfikowane przez Organizatora

12. W zależności od posiadanego statusu Uczestnikowi Miele Club przysługują dodatkowe korzyści wymienione na stronie www.miele.pl.III. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE


 1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, w tym do zakończenia programu Miele Club. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Organizator udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.miele.pl.

 2. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w programie Miele Club w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia, które można wysłać pocztą elektroniczną (skan) na adres e-mail: info@miele.pl lub pocztą na adres Miele Sp. z o.o., ul. Gotarda 9 (02-683) z dopiskiem "Miele Club".

3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z programu Miele Club ze skutkiem natychmiastowym w przypadku podania w formularzu uczestnictwa fikcyjnych danych dotyczących uczestnika, urządzenia, lub innych rażących nieprawidłowości związanych z Uczestnictwem w programie Miele Club. O wykluczeniu z programu Miele Club Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.

4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane i zabezpieczane przez Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland, Carl-Miele-Straße 29,33325 Gütersloh.

5. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

6. Ewentualne sugestie lub zastrzeżenia dotyczące programu Miele Club Uczestnicy zgłaszają pocztą elektroniczną na adres: info@miele.pl

 7. Organizator odpowie na wszelkie sugestie lub zastrzeżenia w terminie 30 dni roboczych od daty ich otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

IV. WYŁĄCZENIA


 1. Zakup akcesoriów firmy Miele nie uprawnia do uczestnictwa w programie Miele Club.

 2. Uczestnictwo w programie Miele Club jest prawem związanym ściśle z Uczestnikiem i nie podlega zbyciu.

 

REGULAMIN WARSZTATÓW MIELE

 1. Organizatorem Warsztatów Kulinarnych Akademii Dobrego Smaku jest firma Miele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 2. Warsztaty kulinarne (zwane w dalszej części Regulaminu Warsztatami) odbywają się w salonach Miele Experience Center na terenie RP.
 3. Terminy, tematy i koszt Warsztatów publikowane są każdorazowo na stronie miele.pl. Klient kupując udział w Warsztatach akceptuje zaprezentowane na stronie miele.pl szczegóły dotyczące ich przebiegu.
 4. Liczba miejsc na Warsztatach jest ograniczona i określana przez Organizatora.
 5. Uczestnik kupuje miejsce/miejsca na Warsztatach przez wybranie tematu i daty Warsztatów oraz wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie internetowej Organizatora, rejestracji w sklepie internetowym oraz wniesienie opłaty zgodnie ze wskazaną ceną danych Warsztatów lub realizację kodu z Vouchera.
 6. Zgłaszając swój udział w Warsztatach Uczestnik akceptuje postanowienia sklepu internetowego Miele.
 7. W Warsztatach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub prawnego opiekuna.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania Warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk a Uczestnik godzi się na taki stan rzeczy bez jakichkolwiek roszczeń.
 9. W przypadku nieobecności Uczestnika na warsztatach bez uprzedniego zgłoszenia rezygnacji (zgłoszenie rezygnacji może nastąpić najpóźniej na 2 dwa dni przed terminem warsztatów) Organizator nie zwraca wniesionych opłat za Warsztaty.
 10. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania Warsztatów z przyczyn od niego niezależnych. W tym przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o odwołaniu spotkania i ma prawo odstąpić od umowy i uzyskać zwrot poniesionych kosztów lub zarezerwować inny termin Warsztatów o tej samej wartości.
 11. W celu otrzymania zwrotu uiszczonej opłaty należy wysłać e-mail z numerem konta na adres info@miele.pl wpisując w tytule „Zwrot kosztów (i termin odwołanych Warsztatów)” w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o odwołaniu Warsztatów.
 12. Zwrot uiszczonej opłaty nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania e-maila z prośbą o zwrot kosztów.

Zasady uczestnictwa w Warsztatach

 1. Uczestnik zobligowany jest poinformować organizatora o:
 1. Występujących u niego chorobach zakaźnych, których jest świadom,
 2. O alergiach pokarmowych i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie podczas Warsztatów.
 1. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na Warsztatach wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne (np. orzechy, sezam, miód, ryby itd.).

Podczas Warsztatów Uczestnik zobligowany jest do przestrzegania podstawowych zasad higieny.

 1. Uczestnik warsztatów zobligowany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia.
 2. Organizator zastrzega, że proponowane menu nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. W przypadku wątpliwości co do składu przygotowywanych na Warsztatach potraw należy skonsultować się z Organizatorem pod adresem info@miele.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich modyfikacji w zakresie dań, które będą przygotowywane na Warsztatach.
 4. Uczestnik Warsztatów odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów innym Uczestnikom lub sobie samemu, a które wynikają z jego zaniedbań lub nieuważnego postępowania.
 5. Na Warsztaty zabrania się wnoszenia własnych produktów spożywczych i napojów.

Zwroty i reklamacje

W przypadku gdy chcecie Państwo zwrócić zakupione w Miele Shop produkty lub złożyć na nie reklamację prosimy o wypełnienie stosownego formularza i odesłanie go wraz z zakupionymi produktami  (dotyczy akcesoriów i drobnego AGD) na adres:

 

Miele Sp. z  o.o

Miele Shop

ul. Gotarda 9

02-683 Warszawa

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległośćProtokół Reklamacyjny

Dostawa

Informujemy, że koszt przesyłki kurierskiej dla zamówień o wartości poniżej 300 zł brutto wynosi 25 zł brutto. Dostawa dla zamówień o wartości powyżej 300 zł brutto jest bezpłatna.