Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

1. Informacje ogólne

a) Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszelkich dostaw i usług, nawet jeśli w ramach stosunku handlowego nie zostanie wydane specjalne potwierdzenia zamówienia. Warunki handlowe klienta nie mają zastosowania, nawet w sytuacji, gdy w sposób wyraźny nie zgłoszono wobec nich sprzeciwu.

b) Porozumienia zawarte z naszym personelem, a zwłaszcza wszelkie zapewnienia, są skuteczne tylko wówczas, jeśli zostały przez nas potwierdzone na piśmie.

 

2. Dostawy

a) Jesteśmy uprawnieni do realizacji dostaw częściowych, które mogą być rozliczane oddzielnie, o ile nie jest to sprzeczne z interesem nabywcy. Dostawa częściowa jest dopuszczalna zwłaszcza wówczas, jeśli nie obejmuje ona pojedynczych elementów sprzedanych jako jedna całość.

b) Dostawy są realizowane na koszt dostawcy, na ustalony adres dostawy. Wysyłka odbywa się na ryzyko nabywcy. Na życzenie nabywcy wszystkie przesyłki mogą zostać ubezpieczone od uszkodzenia za opłatą w wysokości ½ % wartości towaru.

c) Zakres dostawy nie obejmuje wykonania przyłączy gazowych, wodnych i elektrycznych oraz podłączenia odpływu wody. Niezbędne przyłącza nabywca musi wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

d) Siła wyższa, wymagania prawne i inne niezawinione przez nas okoliczności, w szczególności zakłócenia komunikacyjne i awarie, spory pracownicze, niedobory środków transportowych i szkody pożarowe zwalniają nas z obowiązku dostawy przez przez cały okres ich działania. Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy, jeżeli z wyżej wymienionych powodów realizacja umowy nie będzie dla nas możliwa do zaakceptowania. Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec nabywcy jest w takich przypadkach wykluczona.

e) Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcji, wymiarów i masy przedmiotu dostawy, o ile są one możliwe do zaakceptowania przez nabywcę przy obiektywnej ocenie wszystkich okoliczności.

f) W przypadku zakupu w oparciu o umowę ramową nabywca ma obowiązek odebrać przedmiot kupna w terminie do 3 miesięcy od daty potwierdzenia zamówienia. Terminy dostaw regulują niniejsze warunki.

g) Zgodnie z obowiązującym na terenie Niemiec rozporządzeniem dot. opakowań ponosimy odpowiedzialność za odbiór i recykling pustych opakowań; wszystkie koszty związane z systemem (np. wynajem kontenerów) ponosi kupujący.

 

3. Ceny i warunki płatności

a) W przypadku montażu u klienta dodatkowo naliczane są koszty dojazdu oraz koszty robocizny włącznie z dojazdem.

b) Potrącenie skonta jest dozwolone tylko na podstawie specjalnej umowy oraz po opłaceniu wszystkich dotychczasowych faktur.

c) Nabywca ma prawo do potrącania jakichkolwiek kwot tylko w przypadku bezspornych i prawomocnych roszczeń.

d) Jeśli w ramach stosunku handlowego z przedsiębiorcami nabywca nie zrealizuje czeku lub weksla, będzie zalegał z płatnością, wstrzyma dokonywanie płatności lub wystąpią okoliczności równoważne ze wstrzymaniem płatności, to wszelkie wynikające ze stosunku handlowego z klientem roszczenia za już zrealizowane dostawy stają się natychmiast wymagalne, nawet jeśli na ich poczet wystawiono weksel. Klientowi nie przysługuje prawo zatrzymania cudzej rzeczy z powodu wystawienia weksli. Realizację dalszych dostaw możemy uzależnić od uprzedniego złożenia zabezpieczenia lub zapłaty ceny kupna na zasadzie bezpośredniej wzajemnej relacji. Jeżeli zabezpieczenie nie zostanie złożone przed upływem stosownego terminu dodatkowego, mamy prawo do odstąpienia od umowy lub do zażądania odszkodowania za niewykonanie zobowiązania.

e) Jeśli u nabywcy zaistnieją zdarzenia pozwalające wątpić w jego zdolność kredytową lub jeśli tego rodzaju okoliczności występujące przed zawarciem umowy staną się nam w późniejszym czasie znane, możemy uzależnić realizację dalszych dostaw od uprzedniego złożenia zabezpieczenia lub zapłaty ceny kupna na zasadzie bezpośredniej wzajemnej relacji. Powyższe obowiązuje również w przypadku, gdy klient wystawił weksel. Klientowi nie przysługuje prawo zatrzymania cudzej rzeczy z powodu wstawienia weksli.

 

4. Zastrzeżenie prawa własności

a) Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do momentu zapłaty pełnej jego ceny, a w przypadku stosunków handlowych z przedsiębiorcami – do momentu spłacenia przez nabywcę wszelkich bieżących i przyszłych wierzytelności wynikających ze stosunku handlowego z naszą firmą.

b) Na wypadek odsprzedaży towaru nabywca już teraz przenosi na nas prawo do należności wynikających z odsprzedaży towaru osobie trzeciej, w wysokości zafakturowanej przez nas wartości zastrzeżonego towaru, wraz ze wszystkimi prawami ubocznymi; spełnienie powyższego roszczenia ma pierwszeństwo w stosunku do wszelkich innych roszczeń. Nabywca jest uprawniony do ściągania przeniesionych na nas należności, z zastrzeżeniem możliwości odwołania przez nas powyższego uprawnienia.

c) Nabywca jest uprawniony do odsprzedaży zastrzeżonego towaru tylko w ramach zwykłej działalności gospodarczej i tylko pod warunkiem, że uzgodni on ze swoim odbiorcą zastrzeżenie prawa własności i należności wynikające z odsprzedaży towaru zostaną faktycznie na nas przeniesione. Nabywca nie ma prawa dysponować zastrzeżonym towarem w jakikolwiek inny sposób, zwłaszcza wykorzystywać go w charakterze zastawu lub zabezpieczenia. Nabywca ma obowiązek niezwłocznie poinformować nas o zastawieniu towaru i wszelkich innych ingerencjach osób trzecich. Nabywca jest zobowiązany do zwrotu kosztów związanych z interwencją. W przypadku wstrzymania płatności, złożenia wniosku o upadłość lub wszczęcie postępowania upadłościowego bądź wszczęcia pozasądowego postępowania rozjemczego nabywca traci prawo do odsprzedaży towaru i ściągania przeniesionych na nas należności.

d) Jeśli po odstąpieniu od umowy dojdzie do wydania nam towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności i zgodnie z przepisami prawa będziemy uprawnieni do dochodzenia odszkodowania zamiast świadczenia, możemy bezpośrednio zbyć zastrzeżony towar przy zapewnieniu ochrony interesów nabywcy lub zwrócić nabywcy zwyczajową wartość handlową zastrzeżonego towaru w momencie jego odbioru. Na żądanie nabywcy, które może zostać wyrażone tylko niezwłocznie po odebraniu zastrzeżonego towaru, wybrany przez nabywcę publicznie mianowany rzeczoznawca oszacuje zwyczajową wartość handlową zastrzeżonego towaru w momencie jego odbioru. Nabywca ponosi wszelkie koszty odbioru i dalszego wykorzystania przedmiotu kupna. Koszty dalszego wykorzystania wynoszą 10 % zwyczajowej wartości handlowej w przypadku braku ich udokumentowania. Mogą zostać naliczone wyższe lub niższe koszty, jeśli sprzedawca lub nabywca przedstawi stosowną dokumentację.

e) Jeśli wartość przyznanych zabezpieczeń, które zgodnie z prawem upadłościowym podlegają wyłączeniu wzgl. zastępczemu wyłączeniu z masy upadłości, przekracza nasze roszczenia o więcej niż 20 %, w przypadku zabezpieczeń podlegających wyłączeniu z masy upadłości – o więcej niż 45 %, to na żądanie nabywcy jesteśmy w takim zakresie zobowiązani do ponownego przeniesienia na niego lub zwolnienia wybranych przez nas zabezpieczeń.

 

5. Konsygnacja

a) Zamawiający zobowiązuje się do ubezpieczenia na własny koszt od pożaru i kradzieży towaru przejętego w ramach konsygnacji. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie towaru; jeśli nie dopełnił obowiązku ubezpieczenia towaru,
jest odpowiedzialny także w przypadku, gdy do utraty lub uszkodzenia towaru nie doszło z jego winy.

b) Odsprzedaż towaru przejętego w ramach konsygnacji wymaga naszej zgody. Zamawiający już teraz przenosi na nas roszczenia względem swojego nabywcy, zgodnie z warunkami

z punktu 5 b.

c) Jesteśmy uprawnieni do zlecenia w każdej chwili sprawdzenia towaru przekazanego w ramach konsygnacji i zażądania jego wydania nam lub osobom trzecim. Zamawiający ponosi wszelkie koszty wysyłki oraz ewentualne koszty napraw i renowacji.

 

6. Odpowiedzialność za wady fizyczne

a) W przypadku stosunków handlowych z przedsiębiorcami i osobami prawnymi prawa publicznego wszelkie wady możliwe do stwierdzenia podczas prawidłowej kontroli towaru muszą zostać zgłoszone niezwłocznie po jego otrzymaniu, a wszelkie inne wady – niezwłocznie po ich wykryciu.

b) Prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wady fizyczne nie przysługuje w przypadku wad powstałych w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z towarem bądź dokonanych bez naszej zgody napraw lub ingerencji.

c) W przypadku stosunków handlowych z przedsiębiorcami i osobami prawnymi prawa publicznego w razie wad fizycznych towaru jesteśmy zobowiązani, zgodnie z naszym wyborem, do usunięcia wady lub dostarczeniu towaru pozbawionego wad. Jeśli będziemy zwlekać z usunięciem wady lub dostarczeniem towaru zastępczego dłużej niż 4 tygodnie, jeśli druga próba usunięcia wady nie przyniesie spodziewanego skutku lub usunięcie wady nie będzie możliwe, to nabywca jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna lub zażądania obniżenia ceny kupna. Dalej idące roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady fizyczne są wykluczone. Ustawowe roszczenia nabywcy wynikające z udzielenia gwarancji jakości towaru pozostają nienaruszone. W odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych z tytułu wad zastosowanie ma punkt 8 niniejszych warunków.

d) Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady fizyczne w przypadku transakcji prawnych z przedsiębiorcami i osobami prawnymi prawa publicznego ulegają przedawnieniu po upływie jednego roku od daty dostawy przedmiotu kupna. Okres przedawnienia wynosi dwa lata w przypadku urządzeń gospodarstwa domowego, które zostały odsprzedane konsumentom.

 

7. Odszkodowania

a) We wszystkich przypadkach, w których nabywca jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania zamiast spełnienia świadczenia, możemy zażądać w ramach odszkodowania 20 % ceny kupna, z zastrzeżeniem możliwości udokumentowania większej szkody. Nabywca ma prawo do udowodnienia, że szkoda nie została poniesiona lub że była znacznie niższa.

b) Wyklucza się możliwość dochodzenia przez nabywcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód i poniesionych wydatków (dalej: roszczenia odszkodowawcze), niezależnie od ich podstawy prawnej, zwłaszcza wynikających z naruszenia obowiązków z tytułu stosunku zobowiązaniowego i niedozwolonego działania.

Powyższe nie ma zastosowania do roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za produkt, w przypadku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, doprowadzenia do utraty życia, obrażeń ciała lub szkód na zdrowiu oraz naruszenia istotnych obowiązków umownych. W przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych roszczenia odszkodowawcze są jednak ograniczona do typowej dla umowy, przewidywalnej szkody, o ile nie wystąpiło działanie umyślne lub rażące niedbalstwo ani nie występuje odpowiedzialność z tytułu śmierci, obrażeń ciała lub szkód na zdrowiu.

c) Jeśli nabywcy przysługuje prawo do roszczeń odszkodowawczych, to może on ich dochodzić przez okres jednego roku, który rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia okresu przedawnienia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wady fizyczne. Powyższe nie ma zastosowania do roszczeń odszkodowawczych na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt.

 

8. Prawo zatrzymania cudzej rzeczy

Wyklucza się prawo nabywcy do zatrzymania cudzej rzeczy, o ile nie jest ono oparte na tym samym stosunku umownym.

 

09. Rozwiązanie umowy

W przypadku odstąpienia od umowy kupna z powodu zawinionego naruszenia postanowień umowy przez nabywcę możemy dochodzić następujących roszczeń:

a) zwrot szczególnych wydatków powstałych w związku z niniejszą umową, np. prowizje, koszty przesyłki i odszkodowanie za uszkodzenia powstałe z winy nabywcy.

b) rekompensata za przekazanie towaru do korzystania przez nabywcę i związane z tym obniżenie wartości towaru. Z reguły wysokość rekompensaty oblicza się, w zależności od trwałości wartości towaru, w następujący sposób: w przypadku odstąpienia od umowy i przekazania towaru w ciągu pierwszych 3 miesięcy od dostawy 30 % ceny sprzedaży oraz dodatkowe 3 % ceny sprzedaży za każdy kolejny miesiąc. W przypadku stosunków handlowych z konsumentami mają oni prawo do udowodnienia, że w ogóle nie doszło do wystąpienia szkody lub obniżenia wartości lub że obniżenie wartości było znacznie niższe od zryczałtowanej kwoty.

 

10. Miejsce wykonania, właściwość miejscowa sądu, stosowane prawo

a) Miejscem wykonania naszych świadczeń jest miasto Gütersloh.

b) W przypadku stosunków handlowych z handlowcami i osobami prawnymi prawa publicznego właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego jest siedziba firmy Miele & Cie. KG. Firma Miele & Cie. KG jest jednak również uprawniona do pozwania zamawiającego w jego miejscu zamieszkania.

c) Zastosowanie ma wyłącznie prawo niemieckie.
10/04