Warunki korzystania

Materiały Miele do pobrania

1. Niniejsze warunki regulują kwestie związane z pobieraniem i wykorzystywaniem oprogramowania i informacji Miele. Rozpoczynając pobieranie, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze warunki.

2. Pobieranie jest z reguły możliwe przez 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu. Ze względu na sposób działania Internetu i cechy systemów komputerowych Miele nie gwarantuje jednak ciągłego dostępu do usługi.

3. Materiały do pobrania są aktualizowane przez firmę Miele w zwyczajowy sposób. Miele zastrzega sobie jednak możliwość wprowadzania zmian w informacjach i oprogramowaniu w każdej chwili, w szczególności w celu uwzględnienia dalszego rozwoju technicznego ew. gospodarczego lub zmienionych warunków ogólnych i stosowania, także typu cenowo-komercyjnego, bez potrzeby ich zapowiadania lub informowania o nich.          

Prawa i obowiązki użytkownika

1. Treści są chronione prawnie, w szczególności w zakresie prawa autorskiego, na rzecz Miele lub podmiotów trzecich. Dalsze wykorzystanie, w szczególności powielanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie, prezentowanie, rozsyłanie, udostępnianie i inne przekazywanie oraz modyfikowanie i przekształcanie są dozwolone wyłącznie po udzieleniu wcześniejszej pisemnej zgody przez Miele lub innego posiadacza praw.

2. Oprogramowania Miele nie wolno kopiować, odsprzedawać, wynajmować ani przekazywać nieuprawnionym osobom trzecim. Oprogramowanie Miele zawiera tajemnice handlowe. Z tego względu nie wolno odtwarzać kodu źródłowego oprogramowania ani go dezasemblować, dekompilować, dzielić ani poddawać manipulacji w jakiejkolwiek innej formie.

3. Wymienione powyżej ograniczenia prawa do użytkowania nie naruszają zapisów prawa autorskiego o dozwolonym użytku, pozwalających na korzystanie bez konieczności uzyskania zgody właściciela pod ściśle określonymi warunkami i w ściśle określonych sytuacjach.

4. Miele udziela użytkownikowi zwykłego, odwołalnego w każdym czasie, niewyłącznego, niezbywalnego prawa do korzystania z pobieranych materiałów w celu wsparcia działań w ramach istniejących umów biznesowych z Miele. Ewentualne prawa autorskie i porównywalne zapisy stosuje się bez zmian.

5. Miele zwraca uwagę na to, że transmisja danych przez Internet nie jest zabezpieczona. Nie można wykluczyć, że dane mogą trafić do osób nieuprawnionych lub też zostać zafałszowane.

Odpowiedzialność cywilna

1. Udostępnione treści i materiały do pobrania oraz niniejsze warunki nie zawierają żadnych gwarancji ani zapewnień. Nie stanowią one również podstawy do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych.

2. Wyklucza sie jakąkolwiek odpowiedzialność firmy Miele za prawidłowość, kompletność, jakość i wiarygodność informacji oraz rezultatów osiąganych w wyniku wykorzystania tych informacji. Miele nie odpowiada za ewentualne szkody następcze wynikające z wykorzystania pobranych materiałów, takie jak przerwy w pracy, utracone korzyści, utrata informacji i danych. Decyzję o korzystaniu z oprogramowania udostępnionego przez Miele użytkownik powinien podjąć wyłącznie w porozumieniu z Miele.

3. Firma Miele, niezależnie od podstawy prawnej, nie odpowiada za szkody wynikające z korzystania, niemożności korzystania, ewentualnych błędów w sprzęcie lub oprogramowaniu lub błędnych ustawień systemowych u użytkownika. Korzystanie z pobranych materiałów odbywa się na własne ryzyko. Miele nie ponosi odpowiedzialności za oprogramowanie i informacje, w szczególności w odniesieniu do ich użyteczności, prawidłowości, kompletności i braku wirusów.              

4. Ponadto wyklucza się odpowiedzialność Miele za szkody spowodowane przez wirusy, konie trojańskie, fałszywe ostrzeżenia antywirusowe lub podobne oprogramowanie, jak również za programy, części programów lub kody wywołujące podobne uszkodzenia, zniszczenia lub wyłączenia systemów lub ich części. Użytkownik samodzielnie podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia przed wirusami i innymi szkodliwym plikami.

5. Wyklucza się odpowiedzialność firmy Miele za nieprawidłową transmisję przesyłanych do niej danych, manipulację tymi danych przez osoby trzecie, zwłaszcza w wyniku nieuprawnionych ingerencji w sieci i systemy Miele, o ile takie ingerencje nie były zawinione przez firmę Miele.

6. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie obowiązuje, jeśli odpowiedzialność nakładają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, np. w przypadku winy umyślnej, rażącego niedbalstwa, udzielenia gwarancji właściwości produktu lub naruszenia istotnych obowiązków umownych, w przypadku doprowadzenia do śmierci, szkód na zdrowiu lub obrażeń ciała oraz w przypadku odpowiedzialności z tytułu odpowiedzialności za produkt. W przypadku naruszenia istotnego obowiązku umownego odpowiedzialność jest jednak ograniczona do typowej dla umowy, przewidywalnej szkody, o ile nie wystąpiło działanie umyślne lub rażące niedbalstwo. Powższe regulacje nie powodują odwrócenia ciężaru dowodu na niekorzyść użytkownika.

Przeglądanie plików pdf

Do przeglądania plików pdf potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader.

Przeglądanie danych CAD

Dane projektowe umożliwiają łatwe, szybkie i bezpieczne projektowanie w dwu- i częściowo trójwymiarowych rzutach z przodu i z góry. Zawierają one dane niezbędne do projektowania, takie jak wymiary, punkty podłączenia i wymagane instalacje w miejscu montażu.

Do przeglądania plików CAD jest zazwyczaj potrzebne specjalne oprogramowanie. Dane CAD są udostępniane przez Miele w różnych formatach i są kompatybilne z popularnymi programami CAD:

3DS: http://en.wikipedia.org/wiki/.3ds

DWG: http://en.wikipedia.org/wiki/.dwg

OBJ: http://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

STEP: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21

Pliki z rysunkami urządzeń posiadają ew. oznaczenia typów ogrzewania "EL" (elektryczne), "D" (porowe) lub "G" (gazowe). Dodatkowe oznaczenia "D", "S", "V" lub "R" odpowiadają widokom urządzeń z góry, z boku, z przodu lub z tyłu.

Odpowiedzialność za prawidłowy wybór i skutki wykorzystania danych oraz związane z tym zamierzone lub osiągnięte rezultaty ponosi odbiorca. Odpowiedzialność za szkody lub szkody następcze jest wykluczona.

Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie obowiązuje, jeśli odpowiedzialność nakładają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, np. w przypadku winy umyślnej, rażącego niedbalstwa, udzielenia gwarancji właściwości produktu lub naruszenia istotnych obowiązków umownych, w przypadku doprowadzenia do śmierci, szkód na zdrowiu lub obrażeń ciała oraz w przypadku odpowiedzialności z tytułu odpowiedzialności za produkt. W przypadku naruszenia istotnego obowiązku umownego odpowiedzialność jest jednak ograniczona do typowej dla umowy, przewidywalnej szkody, o ile nie wystąpiło działanie umyślne lub rażące niedbalstwo. Powższe regulacje nie powodują odwrócenia ciężaru dowodu na niekorzyść użytkownika.

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji:

Formularz kontaktowy

Strona internetowa Miele

Strony internetowe {Verantwortlicher laut Impressum} mogą również zawierać łącza do stron internetowych innych podmiotów. Zawsze przy pierwszym powiązaniu podlinkowana strona internetowa jest sprawdzana pod kątem treści niezgodnych z prawem. {Verantwortlicher laut Impressum} nie odpowiada za obce treści, udostępniane przez takie łącza. Jeśli jednak {Verantwortlicher laut Impressum} stwierdzi lub uzyska informacje o tym, że na danej stronie znajdują się treści niezgodne z prawem, łącze zostanie bezzwłocznie usunięte.